GESTIONAR EL TEU NEGOCI

L'èxit és la suma de petits esforços que es repeteixen cada dia.
Gestionar el teu negoci de manera eficaç i rendible és molt més que tenir en compte els aspectes administratius, financers i comptables; també cal anar més enllà, projectar-se en el futur, pensar a llarg termini, innovar, planificar i executar les estratègies. Estem al teu costat per a acompanyar-te, dia a dia, pas a pas, fins on vulguis arribar amb la teva empresa.
Assessorament Empresarial
Assessorament Laboral
Pla de Continuïtat
Gestió Administrativa

Assessora-ment Empresarial

Acompanyar i assessorar en la presa de decisions i accions per a assegurar el funcionament harmònic de la teva empresa.

Què és?

L’assessorament empresarial de CEDEC Smart consisteix en un seguiment professional per part d’especialistes amb la finalitat d’optimitzar l’activitat econòmica de la teva empresa.

Aquest acompanyament professional permet gestionar l’empresa amb totes les garanties, estalviant i optimitzant costos. Aporta una visió objectiva i independent, actualitza coneixements, evita problemes fiscals, laborals, mercantils… i millora la productivitat.

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Com han de ser els objectius que s'estableixen amb l'Assessorament Empresarial?
Els objectius han d'estar clarament relacionats amb les necessitats de l'empresari. Cal conèixer i comprendre els problemes de l'empresa i les seves capacitats per a aplicar solucions assolibles, tangibles, sostenibles i eficaces.

-Identificar els problemes.
-Establir objectius raonables.
-Trobar solucions que superin els problemes i ens ajudin a aconseguir els objectius.
Quins beneficis per a l'empresa aporta l'Assessorament Empresarial?
Amb un bon assessorament es pot millorar qualsevol aspecte de l'empresa com:

-Augmentar els resultats (vendes, producció, beneficis…).
-Millorar la qualitat de l'entorn laboral.
-Millorar el nivell de satisfacció dels clients.
-Ser més competitius.
-Optimitzar l'ús de recursos (persones, instal·lacions, maquinària…).
Quins serveis pot incloure l'Assessorament empresarial?
Un bon assessorament empresarial pot incloure serveis com:

-Informàtica: implantació de sistemes operatius essencials.
-Assessoria estratègica: crear noves línies de negoci desconegudes per l'empresari.
-Consultoria operativa: màrqueting, publicitat, externalització…
-Consultoria financera.
-Assessoria jurídica i fiscal.

Contacte

Un bon assessorament empresarial és fonamental per al desenvolupament d’un negoci. A CEDEC Smart proporcionem informació i assessorem des d’un punt de vista professional i extern que t’ajudarà notablement en la presa de decisions relacionades amb la teva empresa o negoci.

Assessora-ment Laboral

Orientació en l'àmbit dels recursos humans d'acord amb la legislació laboral vigent.

Què és?

L’assessorament laboral és un dels serveis fonamentals per a la gestió de tota empresa. A CEDEC Smart oferim una visió àmplia de l’assessorament laboral que contempla la prestació de serveis i assessorament en l’àmbit de la gestió en tots els aspectes que abasten i estan relacionats amb el departament de Relacions laborals de l’empresa.

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Per què contractar serveis d'assessorament laboral?
Un bon assessorament laboral és imprescindible per a disposar de l'ajuda d'un expert, comptar amb la documentació necessària i actualitzada de cada lloc de treball de la teva empresa, disposar d'un bon equip d'RR.HH, optimitzar la gestió laboral, aconseguir una cultura empresarial eficaç i d'èxit, gestionar el dia a dia dels empleats (horaris, vacances, baixes, absències..) i augmentar la productivitat. A més, amb un bon assessorament podrem protegir jurídicament els drets tant de l'empresa com dels treballadors. La complexitat i la constant evolució de la reglamentació aplicable fa que sigui convenient recórrer a tercers externs per a l'assessorament laboral.
Què inclou un assessorament laboral?
L'assessorament laboral abasta tots els àmbits relacionats amb la gestió laboral de l'empresa. Això inclou tràmits com: la selecció de personal i la contractació de treballadors, acomiadaments, altes i baixes en la seguretat social, gestió de nòmines; així com la resolució de tota mena de situacions que poden aparèixer en aquest àmbit, a més d'ajudar-nos a aplicar correctament la normativa vigent en matèria laboral. L'assessorament pot incloure tots els punts anteriors o només alguns, en funció de les necessitats de la teva empresa.
Què és un assessor laboral?
L'assessor laboral és el professional que s'encarrega que l'empresa compleixi amb les seves obligacions en matèria laboral. A més, aconsella i guia als empresaris a prendre la millor decisió en matèria laboral, coneix les subvencions i bonificacions en aquest àmbit, i estudia les millors fórmules de contractació i tipus de contractes.

Contacte

Les persones són l’actiu més important de qualsevol organització. Amb CEDEC Smart disposes d’un assessorament laboral clar, exhaustiu, senzill i fàcil per a optimitzar la gestió i la relació amb els teus empleats dins de l’àmbit dels RR.HH. El nostre assessorament és estratègic i funcional, permetent establir un pla perquè la teva empresa posteriorment pugui continuar amb el seguiment del pla establert de manera autònoma.

Pla de Continuïtat

Dissenyar el teu pla d'anàlisi i presa de decisions per a assegurar l'excel·lència operativa davant qualsevol escenari.

Què és?

El Plan de continuidad es una guía que asegura el funcionamiento de la organización y las operaciones ante cualquier situación adversa y consolida el buen funcionamiento de la empresa o negocio.   

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Quins beneficis aporta un pla de continuïtat al meu negoci?
-Coneixement profund de la teva empresa.
-Agilita la presa de decisions en determinades situacions.
-Classificació dels actius per a prioritzar la seva protecció, posada en marxa i recuperació.
-Minimitza les pèrdues en cas de desastre o contingència.
-Suposa un avantatge enfront de la competència per una major capacitat d'adaptació en moments de crisis.
Per què és necessari planificar la continuïtat de l'empresa?
Un pla de continuïtat és necessari per a evitar qualsevol adversitat significativa que pot afectar l'empresa, garantint al mateix temps la continuïtat d'aquesta.

Contacte

Enfront de contingències o adversitats que puguin afectar la marxa del teu negoci, el pla de continuïtat aporta els mecanismes necessaris per a recuperar la capacitat operativa. A CEDEC Smart, t’aconsellem sobre com assegurar la supervivència de la teva empresa i poder planificar la continuïtat davant qualsevol desastre o crisi mitjançant un pla de continuïtat fet a mida.

Gestió Administra-tiva

Controlar i coordinar les activitats per a dirigir la teva empresa de manera eficaç optimitzant els seus recursos.

Què és?

La gestió administrativa és la suma de tasques i activitats coordinades que són un suport a la resta d’activitats de la companyia i que utilitzen de manera òptima els recursos que posseeix l’empresa. A CEDEC Smart la considerem imprescindible per a aconseguir els objectius buscats i obtenir els millors resultats; ja que en ella estan assentades les bases sobre les quals s’executaran la resta de tasques pròpies de l’empresa.

Com ho fem?

Preguntes freqüents

Quines són les funcions principals de la Gestió Administrativa?
-Planificació. Es tracta de definir objectius i implantar els recursos necessaris i les activitats que es realitzaran en un període de temps determinat.

-Organització. Consisteix a coordinar els recursos econòmics i humans dels quals disposa l'empresa per a desenvolupar el seu treball i aconseguir els objectius establerts en la planificació.

-Direcció. Dur a terme les estratègies planificades, orientant els esforços cap als objectius a través del lideratge, la motivació i la comunicació.

-Control. Verificar que les tasques diàries es compleixin i que els objectius s'aconsegueixin.
Per què és important una bona gestió administrativa?
La importància de la gestió administrativa radica en el fet que la resta d'activitats empresarials depenen del suport administratiu: permet registrar les vendes dels comercials, genera les ordres de producció, controla les factures emeses i rebudes, permet disposar de dades per a calcular els costos…..
Com s'aplica la gestió administrativa en una empresa?
És necessari determinar quin és el suport necessari per a cadascuna de les fases i activitats de l'empresa. Com a exemple vegem els següents casos:

-Registrar i fer el seguiment corresponent després de les activitats d'atenció al client.

-Elaborar documents (informes, pressupostos, factures…) i comunicacions (al personal, als clients, proveïdors…).

-Gestionar, classificar i registrar la documentació interna o externa de l'empresa.

-Suport en les gestions de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la direcció amb la finalitat de mantenir la liquiditat de l'organització.

-Suport en les àrees de selecció i formació dels recursos humans. A més de donar suport en la gestió laboral de l'empresa.

Contacte

Converteix el treball administratiu en un actiu de la teva empresa. A CEDEC Smart t’ajudem a planificar, executar i potenciar les tasques i activitats de la teva empresa, optimitzant els recursos disponibles per a aconseguir els objectius i contribuir al creixement del teu negoci.

chevron-down